Normatīvie akti

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām;
  • Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās;
  • Latvijas Republikas Civilprocesa likums.

Detalizēta informācija par Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanu un veidlapu aizpildīšanu pieejama Eiropas e-tiesiskuma portālā (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-lv.do), kur papildus atrodama informācija par ES kompetentām tiesām un iestādēm, kurās vērsties konkrētos gadījumos.

TwitterFacebook