Eiropas procedūra maza apmēra prasībām – visas lapas

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Neveiksmīgs pirkums ceļojuma laikā ārzemēs? Solījumi atgriezt maksājumu par nenotikušu pārrobežu darījumu velkas mūžīgi? Nepamatoti iekasētas naudas summas no kredītkartes?

Pārrunās ar tirgotāju un ārpustiesas procesa ietvaros vienoties par prasījuma izpildi neizdodas? Vienkārši, ātri un bez pārmērīgām izmaksām strīdu var atrisināt pateicoties Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām.

Kas ir Eiropas procedūra maza apmēra prasībām?

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir tiesvedības process pārrobežu strīdos par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, kur prasības pamatsumma nepārsniedz 5000 EUR (neskaitot procentu maksājumus, izdevumus un jau atmaksāto izdevumu summu) un kas tiek piemērots visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, izņemot Dāniju, no 2009.gada 1.janvāra.

Der zināt:

Pārrobežu strīdi ir strīdi, kur vismaz vienai strīdā iesaistītajai pusei domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā atrodas tiesa, kurā celta prasība.

Priekšrocības:

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir paredzēta, lai pārrobežu lietās vienkāršotu un paātrinātu maza apmēra prasību tiesvedību, kā arī mazinātu izmaksas.

Kāda ir jurisdikcija?

 • Patērētājs var celt prasību tās dalībvalsts tiesā, kurā ir patērētāja domicils vai tās dalībvalsts tiesā, kurā ir attiecīgā komersanta domicils vai filiāle.
 • Pret patērētāju prasību var celt tikai tās dalībvalsts tiesā, kurā ir patērētāja domicils.

Kā uzsākt Eiropas procedūru maza apmēra prasībām?

Prasītājs uzsāk Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, aizpildot prasības pieteikuma veidlapu un iesniedzot to tiesā, kurai ir jurisdikcija, tieši, nosūtot pa pastu vai izmantojot jebkādus citus līdzekļus- piemēram, faksu vai e-pastu-, kas ir pieņemami dalībvalstij, kurā uzsāk procedūru. Prasības pieteikuma veidlapā apraksta pierādījumus, uz kuriem ir pamatota prasība, un vajadzības gadījumā tai pievieno visus attiecīgus apliecinājuma dokumentus.

Latvijā prasītājs var tieši iesniegt prasības pieteikumu kompetentajā tiesā vai nosūtīt to pa pastu.

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir rakstiska procedūra. Tikai izņēmuma gadījumā tiesa var nolemt sarīkot uzklausīšanu tiesas sēdē, uzskatot to par nepieciešamu lietas taisnīgai izskatīšanai.

Atceries! Zvērināta advokāta vai jurista pārstāvība nav obligāta.

Valoda

Prasības pieteikuma veidlapa aizpildāma tās tiesas valodā, kurā iesniedz pieteikumu. Veidlapa ir pieejama visās oficiālajās ES valodās Eiropas e-tiesiskuma portālā:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-lv.do?clang=lv

Prasības pieteikuma veidlapa, kura iesniedzama Latvijas tiesā, aizpildāma latviešu valodā.

 Kas notiek tālāk?

 • Tālāk, pēc pareizi aizpildītas prasības pieteikuma veidlapas saņemšanas, tiesa 14 dienu laikā nosūta atbildētājam prasības pieteikuma veidlapas kopiju un atbildes veidlapu.
 • Atbildētājs 30 dienu laikā pēc tam, kad viņam ir izsniegta prasības pieteikuma veidlapa un atbildes veidlapa, sniedz atbildi tiesai.
 • Saņemot atbildētāja atbildi, tiesa 14 dienu laikā nosūta prasītājam atbildes kopiju līdz ar visiem attiecīgiem apliecinājuma dokumentiem.
 • Kad noteiktajos termiņos no atbildētāja vai prasītāja ir saņemta atbilde un tiesai nav nepieciešama papildus informācija vai pierādījumi, tiesa 30 dienu laikā pasludina spriedumu.
 • Ja noteiktajā termiņā attiecīgā puse nav sniegusi atbildi, tiesa pasludina spriedumu.

Atceries! Atbildētājam ir iespēja iesniegt pretprasību vai iebildumus par prasības summu.

Kādas ir prasības pieteikuma izmaksas?

Iesniedzot tiesā pieteikuma veidlapu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, maksājama dalībvalsts noteikta tiesas/ valsts nodeva.

Latvijā valsts nodevas apmēru Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām nosaka saskaņā ar Civilprocesa likumu. Atkarībā no prasības summas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

1) līdz 2134 EUR – 15 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 70 EUR,

2) no 2135 EUR līdz 7114 EUR – 320 EUR plus 4 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 2134 EUR.

Kā notiek sprieduma atzīšana un izpilde citā dalībvalstī?

 • Kādā dalībvalstī pieņemtu spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām atzīst un izpilda citā dalībvalstī bez vajadzības deklarēt sprieduma izpildāmību un neparedzot iespēju to neatzīt.
 • Lai izpildītu spriedumu, kas pieņemts Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros citā dalībvalstī, tiesa pēc puses lūguma izdod apstiprinājumu šim spriedumam. Spriedumu izpilda, neskatoties uz tā iespējamo pārsūdzību. Nodrošinājums nav vajadzīgs.

 Latvijā zvērināti tiesu izpildītāji ir kompetenti izpildīt spriedumus.

 Apelācijas sūdzības un sprieduma pārskatīšana

 • Apelācijas pieejamību Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām nosaka attiecīgās dalībvalsts civilprocesuālās tiesības. Vairumā dalībvalstu ir paredzējušas iespēju noteiktā termiņā iesniegt apelācijas sūdzības par spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām.

Latvijā saskaņā ar Latvijas civilprocesuālajām tiesībām par pirmās instances tiesas spriedumu lietas dalībnieki var iesniegt apelācijas sūdzību, iesniedzot to 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas. Savukārt apelācijas instances tiesas spriedumu lietas dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas kārtībā, iesniedzot kasācijas sūdzību 30 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

 • Noteiktos apstākļos (dokumentu neizsniegšanas, nepārvaramas varas vai neatkarīgu ārkārtas apstākļu dēļ, kā rezultātā atbildētājs nav varējis apstrīdēt prasību) atbildētājs ir tiesīgs lūgt pārskatīt spriedumu, kas pieņemts Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros. Lūgums par sprieduma pārskatīšanu iesniedzams tās dalībvalsts tiesā, kurai ir jurisdikcija un kurā spriedums pieņemts.

Atceries! Zaudējusī puse sedz tiesvedības izmaksas.

Normatīvie akti

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām;
 • Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās;
 • Latvijas Republikas Civilprocesa likums.

Detalizēta informācija par Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanu un veidlapu aizpildīšanu pieejamaEiropas e-tiesiskuma portālā (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-lv.do), kur papildus atrodama informācija par ES kompetentām tiesām un iestādēm, kurās vērsties konkrētos gadījumos.

TwitterFacebook