Apelācijas sūdzības un sprieduma pārskatīšana

  • Apelācijas pieejamību Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām nosaka attiecīgās dalībvalsts civilprocesuālās tiesības. Vairumā dalībvalstu ir paredzējušas iespēju noteiktā termiņā iesniegt apelācijas sūdzības par spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām.

Latvijā saskaņā ar Latvijas civilprocesuālajām tiesībām par pirmās instances tiesas spriedumu lietas dalībnieki var iesniegt apelācijas sūdzību, iesniedzot to 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas. Savukārt apelācijas instances tiesas spriedumu lietas dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas kārtībā, iesniedzot kasācijas sūdzību 30 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

  • Noteiktos apstākļos (dokumentu neizsniegšanas, nepārvaramas varas vai neatkarīgu ārkārtas apstākļu dēļ, kā rezultātā atbildētājs nav varējis apstrīdēt prasību) atbildētājs ir tiesīgs lūgt pārskatīt spriedumu, kas pieņemts Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros. Lūgums par sprieduma pārskatīšanu iesniedzams tās dalībvalsts tiesā, kurai ir jurisdikcija un kurā spriedums pieņemts.

Atceries! Zaudējusī puse sedz tiesvedības izmaksas.

TwitterFacebook