Kompleksa tūrisma pakalpojuma cenas mainīšana

Pēc kompleksā ceļojuma līguma noslēgšanas, cenas var palielināt tikai tad, ja šāda iespēja ir paredzēta līgumā un ir tiešas sekas šādām izmaiņām:

  • pasažieru pārvadājumu cenās, ko izraisījušas degvielas cenas;
  • tādu līgumā iekļauto ceļojumu pakalpojumu nodokļu vai maksu apmēros, ko nosaka trešās personas, kas nav tieši iesaistītas kompleksā pakalpojuma sniegšanā;
  • valūtas maiņas kursos, kas attiecas uz komplekso pakalpojumu. 

Ja līgumā ir paredzēta cenas palielinājuma iespēja, tad ceļotājam ir tiesības arī uz attiecīgu cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgas izmaksas. 

Ja cenas palielinājums pārsniedz 8% no kompleksā pakalpojuma kopējās cenas – ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu. 

Svarīgi!

Kompleksā pakalpojuma cenu drīkst mainīt ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma datuma par to paziņojot ceļotājam uz pastāvīga informācijas nesēja. 

TwitterFacebook