Kompleksā tūrisma pakalpojums

Direktīva 2015/2302 (2015. gada 25. novembris) par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK (Direktīva) būtiski paplašina kompleksa tūrisma pakalpojuma jēdzienu, aptverot plašāku pakalpojumu loku, tādēļ Direktīvas regulējums attiecas ne tikai uz tūrisma operatoriem, bet arī citiem pakalpojuma sniedzējiem. 

Direktīvā ietvertā ceļotāja definīcija ir plašāka nekā patērētāja definīcija. 

Saskaņā ar Direktīvu, “ceļotājs” ir jebkura persona, kura vēlas noslēgt līgumu vai kurai ir tiesības ceļot, pamatojoties uz līgumu par kompleksa tūrisma pakalpojuma vai saistīta tūrisma pakalpojuma sniegšanu. Piemēram, par “ceļotāju” uzskata arī uzņēmuma darbinieku, kurš dodas darba komandējumā. 

Noslēdzot līgumu par kompleksu tūrisma pakalpojumu, tūrisma operators ir pilnībā atbildīgs par kompleksā pakalpojuma sniegšanu kopumā. 

Lai noteiktu vai ceļotājam tiek piedāvāts komplekss pakalpojums ir jāvērtē kādus pakalpojumus piedāvātie elementi ietver un vai veids kādā pakalpojumi tiek piedāvāti, atbilst kādai no kompleksa pakalpojuma pazīmēm. 

Komplekss pakalpojums ir vismaz 2 dažādu veidu ceļojuma pakalpojumu apvienojums viena un tā paša ceļojuma nolūkā, ja tas atbilst šādām pazīmēm: 

1) pirms līguma noslēgšanas minētos pakalpojumus apvieno viens tirgotājs (arī pēc ceļotāja izvēles);

2) tiek noslēgti atsevišķi līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem, ja pakalpojumi ir: 

 • iegādāti vienā tirdzniecības vietā un šo pakalpojumus ceļotājs izvēlas, pirms viņš piekrīt veikt samaksu;
 • piedāvāti, pārdoti par kopīgu vai vienu cenu vai par tiem iekasēta kopīga vai viena cena;
 • reklamēti vai pārdoti, izmantojot vārdu savienojumu “kompleksais pakalpojums” vai līdzīgu vārdu savienojumu;
 • apvienoti pēc tāda līguma noslēgšanas, ar kuru pakalpojuma sniedzējs dod ceļotājam tiesības izvēlēties no dažādu veidu tūrisma pakalpojumu izlases;
 • nopirkti no atsevišķiem tirgotājiem, izmantojot saistītus tiešsaistes rezervācijas procesus, ja ceļotāja vārds, maksājuma informācija un e-pasta adrese tiek nosūtīta no tirgotāja ar kuru ir noslēgts pirmais līgums, citam tirgotājam un līgums ar pēdējo tirgotāju tiek noslēgts ne vēlāk kā 24 stundas pēc pirmā ceļojuma pakalpojuma rezervācijas apstiprinājuma. Minētais pakalpojuma veids (“Click-through”) Direktīvā ir jaunievedums un attiecas tikai uz tiešsaistes vidi. 

Kompleksā tūrisma pakalpojumā var tikt apvienoti šādi ceļojuma pakalpojumi:

 • pasažieru pārvadāšana;
 • izmitināšana (kura nav pasažieru pārvadāšanas neatņemama sastāvdaļa un kuras mērķis nav apmešanās uz dzīvi);
 • automobiļu noma, citu mehānisko transportlīdzekļu noma vai tādu motociklu noma, kuru vadīšanai ir nepieciešama A kategorijas vadītāja apliecība;
 • cits tūrisma pakalpojums – veido nozīmīgu daļu no kopējā pakalpojuma vērtības vai tiek reklamēts kā būtiska pakalpojuma pazīme.

Ja ceļotājs noslēdz līgumu ar uzņēmumu Y ne vēlāk kā 24 stundas pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas no uzņēmuma X (“Click-through”), tad ceļojuma pakalpojums, ko sniedz X un Y, būs kompleksais tūrisma pakalpojums, un ceļotājs var izmantot visas tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem. Uzņēmums X būs pilnībā atbildīgs par kompleksā pakalpojuma sniegšanu kopumā. 

Izņēmumi! 

Direktīva netiek piemērota kompleksajiem pakalpojumiem un saistītajiem pakalpojumiem:

 • kas aptver mazāku laika posmu nekā 24 stundas, ja vien tajos nav iekļauta naktsmītne;
 • kurus piedāvā vai sekmē tikai reizēm, bez peļņas gūšanas nolūka un tikai ierobežotai ceļotāju grupai;

kuri tiek sniegti pamatojoties uz vispārēju līgumu par darījumu braucienu rīkošanu.

TwitterFacebook