Atbildība par kompleksā pakalpojuma sniegšanu

Organizators ir atbildīgs par kompleksā ceļojuma līgumā ietverto ceļojuma pakalpojumu sniegšanu neatkarīgi no tā vai šo pakalpojumu sniedz organizators vai citi ceļojuma pakalpojuma sniedzēji. 

Ceļotājs var adresēt sūdzības par pakalpojuma sniegšanu arī mazumtirgotājam no kura pakalpojums tika iegādāts, un mazumtirgotājs šo sūdzību nosūta organizatoram. 

Ja ievērojamu daļu no ceļojuma pakalpojumiem nevar izpildīt, organizators bez papildus izmaksām ceļotājam piedāvā atbilstošus alternatīvus risinājumus. Ja piedāvātie alternatīvie risinājumi izraisa ceļojuma kvalitātes pasliktināšanos –  organizators piešķir ceļotājam atbilstošu cenas samazinājumu.

Ceļotājam ir pienākums informēt organizatoru par jebkādu neatbilstību ar ko viņš saskaras ceļojuma laikā. Organizators novērš neatbilstību, izņemot, ja tas:

  • nav iespējams;
  • ir saistīts ar nesamērīgām izmaksām.

Ja organizators neatbilstību nenovērš – ceļotājs to var darīt pats un prasīt atlīdzināt vajadzīgos izdevumus. 

Ja vien organizators nepierāda, ka par neatbilstību ir atbildīgs pats ceļotājs, nenovērstas neatbilstības gadījumā, ceļotājam ir tiesības:

  • uz atbilstošu cenas samazinājumu (par laika posmu, kurā notika neatbilstība);
  • atbilstošu kompensāciju par visiem zaudējumiem, ko ceļotājs cieš neatbilstības rezultātā. 

Svarīgi! 

Noilguma termiņš prasību iesniegšanai dalībvalstīs nav īsāks par diviem gadiem. 

Ja kompleksais pakalpojums ietver pasažieru pārvadājumus – organizators neatbilstības gadījumā nodrošina arī ceļotāja repatriāciju ar līdzvērtīgu transportu. 

Ja ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos – organizators sedz izmaksas par izmitināšanu uz laika posmu, kas nepārsniedz trīs naktis vienam ceļotājam. 

TwitterFacebook