Līguma noslēgšana

Informācija, kas ceļotājam sniegta pirms līguma noslēgšanas, ir kompleksā ceļojuma līguma sastāvdaļa un to nemaina, ja vien puses nevienojas citādi. 

Direktīva nosaka konkrētas līguma sastāvdaļas, kuras ir jānorāda līgumā:

  • ceļotāja īpašās prasības, kurām ceļotājs ir piekritis;
  • informāciju, ka organizators atbild par visu līgumā ietverto ceļojuma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu un organizatoram ir pienākums sniegt palīdzību, ja ceļotājs ir nonācis grūtībās;
  • tās institūcijas nosaukums, kas atbild par aizsardzību maksātnespējas gadījumā;
  • kontaktinformāciju, kas ceļotājam ļauj ātri un efektīvi sazināties ar organizatoru;
  • informācija, ka ceļotājam ir jāpaziņo par jebkādu neatbilstību, ar ko viņš saskāries ceļojuma laikā;
  • informācija par pieejamām sūdzību izskatīšanas procedūrām;
  • informācija par ceļotāja tiesībām nodot līgumu citam ceļotājam;
  • ja ceļo nepilngadīgie, ko nepavada vecāks – informāciju, kas ļauj tieši sazināties ar nepilngadīgo vai ar personu, kas atbildīga par nepilngadīgo nepilngadīgā uzturēšanās vietā. 

Organizators vai mazumtirgotājs izsniedz ceļotājam līguma eksemplāru vai tā apstiprinājumu uz pastāvīga informācijas nesēja. Ceļotājam ir tiesības prasīt papīra eksemplāru, ja kompleksā ceļojuma līgums ir noslēgts pusēm vienlaicīgi klātesot. 

Click-through” pakalpojumu gadījumā, tirgotājs, kuram tiek nosūtīti dati, informē organizatoru par līguma noslēgšanu, kā rezultātā tiek izveidots komplekss tūrisma pakalpojums. Tirgotājs organizatoram sniedz informāciju, kas vajadzīga, lai organizators varētu izpildīt savus pienākumus. 

Tiklīdz organizators ir saņēmis informāciju, ka komplekss tūrisma pakalpojums ir izveidots – organizators ceļotājam sniedz kompleksa pakalpojuma līguma apstiprinājumu. 

TwitterFacebook