Distances līgums

Veicot pirkumu internetā, tiek slēgts distances līgums, ar ko saprot jebkuru pārdošanas līgumu, kas noslēgts starp tirgotāju un patērētāju bez pušu fiziskas klātbūtnes organizētas distances pārdošanas shēmas ietvaros, izmantojot distances saziņas līdzekļus (pasta pasūtījums, internets, telefons).

Jāņem vērā, ka viena no distances līguma pazīmēm ir tā, ka līgums ir slēgts starp tirgotāju un patērētāju. Ar „patērētāju” Patērētāju tiesību direktīvas izpratnē saprot fizisku personu, kura pirkumu internetā veikusi nesaistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju. Savukārt ar „tirgotāju” saprot fizisku vai juridisku personu, kura tirdzniecību internetā veic tās komercdarbības, uzņēmējdarbības, amatnieciskās darbības vai profesijas ietvaros.

Ņemot vērā minēto, Patērētāju tiesību direktīvas regulējums netiks piemērots pirkuma līgumiem, kas slēgti starp diviem patērētājiem jeb divām fiziskām personām.

Vienmēr esi vērīgs, iepērkoties tādās populārās interneta vietnēs kā, piemēram, interneta izsole eBay, kur preces pārdevējs var būt arī fiziska persona, kas tirdzniecību neveic komercdarbības ietvaros.

Patērētāju tiesību direktīva reglamentē konkrētus distances līguma aspektus, kas slēgti starp tirgotājiem un patērētājiem, tomēr, ņemot vērā, ka attiecībā uz noteiktām jomām Eiropas Savienības tiesību aktos jau ir noteikumi par patērētāju aizsardzību, uz atsevišķiem līguma veidiem direktīva neattiecas.

Galvenie izņēmumi:

  • kompleksie tūrisma pakalpojuma līgumi.
  • līgumi par daļlaika lietojuma tiesībām;
  • par pasažieru pārvadāšanas pakalpojumiem. Tomēr aizliegums interneta vietnē izmantot iepriekš atzīmētas ailītes, kā arī noteikumi pret papildus maksas piemērošanu par kredītkartes (vai cita maksājuma līdzekļa) izmantošanu vai slēptajām izmaksām attiecas arī uz pasažieru pārvadāšanas līgumiem.
  • par pārtikas produktu, dzērienu un citu tādu preču piegādi, kuras paredzētas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā un kuras tirgotājs bieži un regulāri pats piegādā uz patērētāja mājām, uzturēšanās vietu vai darbavietu.
  • par finanšu pakalpojumiem. 

Pasūtījuma apstiprinājums

Tirgotāja pienākums ir samērīgā termiņā pēc līguma noslēgšanas (taču ne vēlāk kā preču piegādes brīdī vai pirms sākas pakalpojuma izpilde) sniegt patērētājam līguma apstiprinājumu. Apstiprinājumam ir jābūt sniegtam saglabājamā formātā, piemēram, e-pasta vēstules veidā.

Apstiprinājumam ir jāietver visa pirmslīguma informācija, ja vien tā pirms līguma noslēgšanas jau nav sniegta uz pastāvīga informācijas nesēja (jeb formā, kas sniedz patērētājam iespēju saglabāt informāciju).

Ja tiek iegādāti digitāla satura produkti – pasūtījuma apstiprinājumam jāietver informācija, ka patērētājs piekrīt tūlītējai līguma izpildei un apliecina, ka zaudēs savas atteikuma tiesības tiklīdz būs sākusies digitāla satura lejupielāde vai straumēšana.

Preces piegāde

Ja vien tirgotājs interneta vietnē nav norādījis citu piegādes laiku, tirgotājam ir jāpiegādā preces, nododot tās patērētāja fiziskā valdījumā, ne vēlāk kā 30 dienas pēc līguma noslēgšanas.

Ja prece nav piegādāta 30 dienu termiņā vai citā patērētājam norādītajā termiņā, patērētājam jāvienojas ar tirgotāju par piegādes termiņa pagarināšanu. Ja tirgotājs nav veicis piegādi arī līdz termiņa pagarinājuma beigām, patērētājam ir tiesības lauzt līgumu.

Tomēr, ja noteiktais piegādes termiņš vai 30 dienu termiņš ir būtisks (un patērētājs tirgotāju par to ir informējis) un tirgotājs nepiegādā preci laikā, patērētājam būtu jāvar lauzt līgumu uzreiz pēc sākotnēji apstiprinātā termiņa beigām. Piemēram, kāzu kleitas piegādei būtu jānotiek pirms kāzām.

Līguma laušanas gadījumā tirgotājam patērētājam ir jāatmaksā visas patērētāja samaksātās naudas summas.

Patērētājs var saskarties ar situāciju, kad piegādātā prece ir sabojāta sūtīšanas procesa laikā. Ir svarīgi zināt, ka tirgotājs ir atbildīgs par preci līdz brīdim, kad tā tiek nodota patērētāja fiziskā valdījumā (izņemot gadījumos, ja piegādātāju ir izvēlējies pats patērētājs).

Vienmēr atceries pārbaudīt preci uzreiz pie saņemšanas!

TwitterFacebook