Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē – Normatīvie akti

SIT platformas izveides pamatā ir 2 normatīvie akti, kas ir savstarpēji saistīti un viens otru papildinoši instrumenti:

  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju SAI)
  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT)

Saskaņā ar Direktīvu par patērētāju SAI dalībvalstīm ir jānodrošina kvalitatīvu alternatīvo strīdu izšķiršanas vienību pieejamība dalībvalstīs, savukārt saskaņā ar Regula par patērētāju SIT tiek izveidota platforma, kas tirgotājam un patērētājam sniedz piekļuvi kompetentajām strīdu izšķiršanas vienībām.

TwitterFacebook