Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Saskaņā ar Direktīvu 1999/44/EK, preces pārdevējs ir atbildīgs par preces neatbilstību līguma noteikumiem, kas atklājas divu gadu laikā no preces iegādes brīža. Ja pēc preces iegādes Tu atklāj, ka prece ir līguma noteikumiem neatbilstoša šo divu gadu laikā Tev ir tiesības vērsties pie pārdevēja un lūgt, lai pārdevējs novērš preces neatbilstību.

Tomēr dalībvalstis var paredzēt, ka, lai patērētājs varētu izmantot savas tiesības, viņam jāinformē pārdevējs par neatbilstību divos mēnešos no dienas, kad viņš atklājis šādu nepilnību. Šāds ierobežojums ir ieviests noteiktās dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā.

Ja Tu esi atklājis preces neatbilstību, informē preces pārdevēju pēc iespējas ātrāk!

Latvijā, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem:

  • divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas;
  • divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu par preci tiek uzskatīta kustama ķermeniska lieta, kā arī pakalpojuma sniegšanas rezultātā izgatavota kustama ķermeniska lieta vai tās īpašības. Savukārt pakalpojums – personas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros par atlīdzību vai bez tās izpildīts patērētāja pasūtījums vai tāda ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, saskaņā ar kuru tiek iznomāta kāda lieta, uzlabota vai pārveidota esoša lieta vai tās īpašības vai veikts darbs, vai gūts nematerializēts darba rezultāts

Patērētājs pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam var izvirzīt šādas prasības:

  • preces bez maksas labošanu vai nomaiņu (ja vien tas nav neiespējami vai nesamērīgi);
  • cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu un par preci samaksātās naudas summas atgriešanu, taču tikai gadījumos, ja:
    • pārdevējs labošanu vai nomaiņu nav veicis saprātīgā termiņā
    • minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam.

Samazinot cenu vai atgriežot naudu var tikt ņemts vērā nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci.

Ņem vērā, ka patērētājs nav tiesīgs uz naudas atgriešanu, ja preces neatbilstība ir nenozīmīga.

Preces neatbilstības pierādīšana. Strīdā ar pārdevēju par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, svarīgs ir pierādīšanas aspekts.

Lai uzlabotu nosacījumus, ar kuriem patērētājs var izmantot Direktīvā 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām paredzētās tiesības, pierādīšanas pienākums tiek grozīts patērētāju labā, jo, salīdzinot ar pārdevējiem, patērētāji atrodas nelabvēlīgākā situācijā, attiecībā uz informāciju, kas ir pieejama par konkrēto preci un stāvokli, kādā tā tika piegādāta. Ja preces neatbilstība izpaužas 6 mēnešos pēc preces piegādes – pārdevējs tiek automātiski uzskatīts par atbildīgu. Šo 6 mēnešu laikā pieradīšanas pienākums pāriet pārdevējam, kuram, lai, izvairītos no atbildības, ir jāpierāda, ka piegādes brīdī neatbilstība nepastāvēja, vai citādi jāatspēko patērētāja apgalvojumi.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas 6 mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistēja jau preces iegādes brīdī, ja vien šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu. Šo 6 mēnešu laikā, tas ir pārdevēja (nevis patērētāja) pienākums pierādīt preces atbilstību līguma noteikumiem.

Atlikušajā 2 gadu likumisko tiesību periodā (“likumīgā garantija”), tas ir patērētāja pienākums pierādīt preces neatbilstību līguma noteikumiem.

TwitterFacebook