Eiropas Komisija ierosina uz patērētājiem orientētu jaunu kursu, lai nodrošinātu, ka visi Eiropas patērētāji pilnībā izmanto savas tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Lai gan ES jau tiek piemēroti vieni no stingrākajiem patērētāju aizsardzības noteikumiem pasaulē, nesenie gadījumi, piemēram “dīzeļgeitas” skandāls, liecina, ka šos noteikumus ir grūti pilnībā īstenot praksē. Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss ļaus kvalificētām vienībām celt pārstāvības prasības patērētāju vārdā un nodrošinās lielākas sankciju piemērošanas pilnvaras dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm. Tas arī ļaus paplašināt patērētāju aizsardzības darbības jomu attiecībā uz tiešsaistes darbībām un izskaidros, kā ES tiesību aktos tiks precizēts, ka divējādas kvalitātes prakse, kas maldina patērētājus, ir aizliegta.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Timmermanss teica: “Šodienas jaunā kursa mērķis ir nodrošināt taisnīgāku vienoto tirgu, kas sniedz labumu patērētājiem un uzņēmumiem. Mēs ieviešam Eiropas kolektīvās tiesiskās aizsardzības tiesības attiecībā uz gadījumiem, kad patērētāju grupām ir nodarīts kaitējums, kā tas ir noticis nesenā pagātnē, un nodrošinām pienācīgus aizsardzības pasākumus, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Patērētāji būs informēti par to, no kā viņi pērk tiešsaistē un kad pārdevēji ir samaksājuši, lai parādītos meklēšanas rezultātos. Lielākajai daļai tirgotāju, kuri darbojas godīgi, būs atcelts slogs. Dažiem tirgotājiem, kuri apzināti ļaunprātīgi izmanto Eiropas patērētāju uzticēšanos, tiks piemēroti stingrāki sodi.”

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova papildināja: “Globalizētajā pasaulē, kur lielajiem uzņēmumiem, salīdzinot ar individuāliem patērētājiem, ir milzīgas priekšrocības, mums ir jāsamazina nevienlīdzība. Eiropas pārstāvības prasības nodrošinās lielāku taisnīgumu patērētājiem, nevis papildu darījumus juridiskajiem birojiem. Un ieviešot lielāku sodu, kas saistīts ar uzņēmuma gada apgrozījumu, patērētāju tiesību aizsardzības iestādes beidzot varēs efektīvi sodīt krāpniekus. Krāpšana nevar būt lēta.”

Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss ietvers šādus aspektus.

1. Patērētāju tiesību pastiprināšana tiešsaistē

  • Lielāka pārredzamība tiešsaistes tirdzniecības vietās — iepērkoties tiešsaistes tirdzniecības vietās, patērētājiem būs jānodrošina skaidra informācija par to, vai viņi iegādājas produktus vai pakalpojumus no tirgotāja vai privātpersonas, lai patērētāji zinātu, vai gadījumos, kad radušās problēmas, viņus aizsargā patērētāju tiesības.
  • Lielāka pārredzamība attiecībā uz meklēšanas rezultātiem tiešsaistes platformās — veicot meklēšanu tiešsaistē, patērētāji tiks skaidri informēti par gadījumiem, kad tirgotājs ir samaksājis par meklēšanas rezultātu. Turklāt tiešsaistes tirdzniecības vietām būs jāinformē patērētāji par galvenajiem parametriem, kas nosaka rezultātu sarindošanu. Jaunās patērētāju tiesības attiecībā uz bezmaksas digitālajiem pakalpojumiem — veicot maksājumu par digitālo pakalpojumu, patērētājiem ir tiesības uz konkrētu informāciju un iespēja 14 dienu laikā atcelt līgumu (atteikuma tiesības). Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss tagad paplašinās šīs tiesības, ietverot bezmaksas digitālos pakalpojumus, par kuriem patērētāji nevis norēķinās ar naudu, bet sniedz savus personas datus. Parasti tas attiektos uz mākoņglabāšanas pakalpojumiem, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem vai e-pasta kontiem.

2. Instrumentu nodrošināšana patērētājiem, lai viņi varētu īstenot savas tiesības un saņemt kompensāciju 

  • Eiropas pārstāvības prasības — uz patērētājiem orientētā jaunā kursa ietvaros kvalificēta struktūra, piemēram, patērētāju organizācija, varēs saņemt tiesisko aizsardzību, piemēram, kompensāciju, aizstāšanu vai remontu, tādu patērētāju grupas vārdā, kuriem nelikumīgas komercprakses rezultātā nodarīts kaitējums. Dažās dalībvalstīs patērētāji jau tagad var celt kolektīvās prasības tiesās, taču tagad šī iespēja būs pieejama visās ES valstīs.

Piemēram, “dīzeļgeitas” veida scenārijā cilvēki, kuri cietuši no negodīgas komercprakses, piemēram, automobiļu ražotāju maldinošas reklāmas, kas neatbilst Savienības tiesiskajam regulējumam attiecībā uz transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem vai tiesību aktiem vides jomā, varēs kolektīvi iegūt tiesisko aizsardzību, izmantojot pārstāvības prasības saskaņā ar šo direktīvu. Šāda kolektīvā tiesiskā aizsardzība Savienības tiesību aktos agrāk nebija paredzēta.

Šim modelim ir stingri aizsardzības pasākumi, un tas būtiski atšķiras no ASV kolektīvo prasību sistēmas. Pārstāvības prasības būs atvērtas nevis juridiskajiem birojiem, bet gan tikai struktūrām, piemēram, patērētāju organizācijām, kuras ir bezpeļņas organizācijas, atbilst stingriem kritērijiem un ko uzrauga valsts iestāde. Šī jaunā sistēma nodrošinās, ka patērētāji Eiropā var pilnībā izmantot savas tiesības un saņemt kompensāciju, vienlaikus izvairoties no ļaunprātīgas vai nepamatotas tiesvedības.

  • Labāka aizsardzība pret negodīgu komercpraksi – jaunais kurss nodrošinās, ka patērētājiem visās dalībvalstīs ir tiesības pieprasīt individuālu tiesisko aizsardzību (piemēram, finansiālu kompensāciju un līguma laušanu), ja tos ir skārusi negodīga komercprakse, piemēram, agresīvs vai maldinošs mārketings. Pašlaik šī aizsardzība ES ievērojami atšķiras.

3. Iedarbīgu sodu ieviešana par ES patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumiem

ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm trūkst piemērotu līdzekļu, lai sodītu praksi, kura rada “masveida kaitējumu”, kas ietekmē lielu skaitu patērētāju visā ES. Pašlaik sodu apmērs dalībvalstīs ievērojami atšķiras, un bieži vien šie sodi ir pārāk mazi, lai radītu reālu atturošu ietekmi, it īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, kas darbojas pāri robežām un plašā mērogā.

Priekšlikumā paredzēts, ka valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm būs tiesības koordinētā veidā piemērot efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas. Attiecībā uz plaši izplatītiem pārkāpumiem, kas ietekmē patērētājus vairākās ES dalībvalstīs, pieejamais maksimālais naudas sods būs 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma katrā attiecīgajā dalībvalstī. Dalībvalstis var noteikt augstāku maksimālo naudas sodu.

4. Patēriņa preču divējādās kvalitātes novēršana

Turpinot Komisijas 2017. gada septembra pamatnostādnēs ietvertos pasākumus, uz patērētājiem orientētā jaunā kursa ietvaros tiks atjaunināta Negodīgas komercprakses direktīva, skaidri norādot, ka valstu iestādes var izvērtēt un novērst maldinošu tirdzniecības praksi, kas ietver preču, kurām ir ievērojami atšķirīgs sastāvs vai īpašības, tirgošanu kā identiskas preces vairākās dalībvalstīs.

5. Uzlaboti apstākļi uzņēmumiem

Jaunais kurss ļaus novērst nevajadzīgu slogu uzņēmumiem, tostarp atceļot uzņēmumu pienākumus attiecībā uz patērētāju atteikuma tiesībām. Piemēram, patērētāji vairs nevarēs atgriezt preces, ko tie jau ir izmantojuši, nevis vienkārši izmēģinājuši, un tirgotājiem vairs nebūs jāveic atmaksa patērētājam, pirms tie faktiski saņem atgrieztās preces.

Jaunie noteikumi arī ievieš lielāku elastību attiecībā uz veidu, kādā tirgotāji var sazināties ar patērētājiem, ļaujot tiem e-pasta vietā izmantot arī tiešsaistes veidlapas vai tiešsaistes tērzēšanu, ja patērētāji var sekot līdzi savai saziņai ar tirgotāju.

Nākamie pasākumi

Komisijas priekšlikumi tiks apspriesti Eiropas Parlamentā un Padomē.

Konteksts

Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss balstīsies uz sasniegumiem, ko patērētāju aizsardzības uzlabošanā jau ir panākusi Junkera vadītā Komisija. Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros Komisija ir īstenojusi daudzas iniciatīvas, kas patērētāju aizsardzības noteikumus pielāgo tiešsaistes videi, piemēram, atceļot viesabonēšanas maksu vai nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu. Turklāt modernizētā Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kas pieņemta 2017. gadā, ļaus uzlabot publiskās izpildes darbības un patērētāju aizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbību.

Tomēr ES patērētāju aizsardzības noteikumu pārskatīšana un nesenie, pagājušajā gadā notikušie šo noteikumu pārkāpumi ES mērogā parādīja, ka joprojām ir iespējami uzlabojumi, lai labāk aizsargātu patērētājus.

Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss ietver divus priekšlikumus direktīvām:

Pievienotajā paziņojumā ir ietverts rīcības plāns, kura mērķis ir attīstīt un stiprināt saskaņotus īstenošanas pasākumus starp iestādēm un to starptautisko sadarbību ar galveno tirdzniecības partneru iestādēm.

Šodien publicētajā pētījumā par tiešsaistes platformu pārredzamību ir atbalstīti jaunā kursa priekšlikumi par tiešsaistes tirdzniecības vietām. Tas liecina, ka lielāka tiešsaistes pārredzamība palīdz patērētājiem pieņemt lēmumus un vairo viņu uzticēšanos, iepērkoties tiešsaistē.

Sīkāka informācija

Priekšlikums un juridiskie dokumenti par “Uz patērētājiem orientētu jauno kursu”

Informatīvs paziņojums: Uz patērētājiem orientēts jauns kurss: bieži uzdotie jautājumi

Faktu lapas par “Uz patērētājiem orientētu jauno kursu”:

– Jaunā kursa sniegtās priekšrocības patērētājiem

– Jaunā kursa sniegtās priekšrocības uzņēmumiem

– Kolektīvās tiesiskās aizsardzības darbība

 Junkera vadītās Komisijas sasniegumi patērētāju aizsardzības jomā

– Uzlabota publiski tiesiskā izpilde, pateicoties atjauninātajiem noteikumiem par sadarbību patērētāju aizsardzības jomā

Pārtikas divējāda kvalitāte

Informācija par ES tiesību aktu patērētāju tiesību aizsardzības jomā izvērtēšanu

Informācija par kolektīvo tiesisko aizsardzību

Rīcības pētījums par tiešsaistes platformu pārredzamību

TwitterFacebook