Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), pamatojoties uz Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu (NKAL) un ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, kā arī sniegtās konsultācijas, uzsāktās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības lietas ietvaros izvērtējis SIA “CDR” un pēc šī komersanta reorganizācijas SIA “SMS Solutions” (Sabiedrība) īstenotās komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Sabiedrības komercprakse tiek īstenota, reklamējot, piedāvājot un pārdodot  paaugstinātas maksas satura un maksas abonēšanas pakalpojumus, kas ir pieejami tādās vietnēs, kā, piemēram, lv.appliplay.com; lv.playbox.fun/; flirtavieta.com/; lv.gamistream.com/; mobiefun.com/lv/wclive; totomobi.com (turpmāk Pakalpojums). Pakalpojumu sniegšanu nodrošina Sabiedrības sadarbības partneri, bet Sabiedrība uztur un nodrošina tehnisko risinājumu, kurš tiek izmantots Pakalpojumu pasūtīšanai un to abonēšanas maksas saņemšanai no patērētājiem.

Kopumā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 27. janvārim PTAC ir saņēmis 30 patērētāju sūdzības, kā arī saistībā ar nepasūtītu pakalpojumu abonēšanu sniedzis 108 konsultācijas. Apkopojot Latvijas mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju iesniegto informāciju, secināts, ka laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 15. septembrim mobilo sakaru operatori ir reģistrējuši kopumā vairāk nekā 2000 sūdzību, kas varētu būt saistītas ar SIA “CDR” piegādātājiem satura pakalpojumiem.

Izvērtējot saņemtās sūdzības, konstatēts, ka vairumā gadījumu patērētāji abonēšanas līguma noslēgšanas faktu nav apzinājušies, un to, ka maksas abonēšanas Pakalpojums ir pieslēgts, uzzinājuši, tikai saņemot rēķinu no mobilo sakaru operatora. Dažos gadījumos patērētāji pat ilgstoši nav apzinājušies, ka tiem ir pieslēgts šāds Pakalpojums, kuru tie nav vēlējušies un nekad nav izmantojuši. Daļā gadījumu patērētāji norāda, ka Sabiedrībai vai tās sadarbības partneriem nav devuši savu tālruņa numuru, kā arī to, ka nav sūtījuši PIN kodus, kas nepieciešami līguma noslēgšanai, un nav saņēmuši Pakalpojuma pieslēgšanai paredzētās īsziņas. Tāpat no patērētāju sūdzībām izriet, ka individuālo strīdu risināšanā situācijās, kad patērētājs vēršas pie Sabiedrības ar iebildumiem par nepasūtītu Pakalpojumu sniegšanu, iebildumi netiek ņemti vērā un maksa netiek atcelta.

Veids, kādā Sabiedrība panāk ar patērētājiem līgumu noslēgšanu un abonēšanas maksas saņemšanu, norāda uz tā saukto “maldinošo modeļu” izmantošanu. Tā kā maldinošie modeļi ir slēpti un pēc būtības manipulatīva rakstura, tos ir grūti pamanīt.

Ņemot vērā administratīvajā lietā konstatēto, PTAC secina, ka Sabiedrības īstenotā komercprakse saskaņā ar NKAL tiesību normām ir uzskatāma par negodīgu, t.i., profesionālajai rūpībai neatbilstošu, maldinošu un agresīvu komercpraksi. Konstatējot pazīmes, kuras saistībā ar Sabiedrības īstenoto komercpraksi liecina par tūlītēja un būtiska kaitējuma risku patērētāju ekonomiskajām interesēm, PTAC ir pieņēmis lēmumu par pagaidu noregulējumu, uzliekot SMS Solutions” tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kuras ietvaros:

  1. patērētājiem tiek pieprasīta maksa par nepasūtītiem abonēšanas pakalpojumiem;
  2. maksas abonēšanas pakalpojumu reklamēšanai, līguma noslēgšanai un apmaksai tiek izmantoti negodīgi komerciālie un tehnoloģiskie risinājumi (“maldinošie modeļi”);
  3. patērētājiem tiek noklusēta pirmslīguma informācija un distances līguma noteikumi,
  4. netiek nodrošināta patērētāju tiesībām un interesēm atbilstoša un efektīva sūdzību risināšana.

Lēmumu tā adresāts var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Ar lēmuma izrakstu var iepazīties ŠEIT.

TwitterFacebook