2020.gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) īstenoja uzraudzības projektu „Uzraudzības veikšana elektroniskajā vidē attiecībā uz piedāvājumiem iegādāties preces un pakalpojumus sociālajos tīklos” (turpmāk – Projekts). Šī Projekta nepieciešamības pamatā bija apstākļi un tendences, kuras saistītas ar arvien lielāku patērētāju tiesisko interešu apdraudējuma risku digitālo produktu un sociālo tīklu vides apstākļos.

Projekts tika vērsts uz to, lai turpinātu 2019.gada projekta ietvaros uzsāktos pasākumus, apzinātu esošo situāciju sociālo tīklu distances tirdzniecības jomā, informētu tirgotājus par konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī, lai veiktu pasākumus konstatēto pārkāpumu novēršanai un turpmākai nepieļaušanai. Līdz ar to Projekta ietvaros tika veikta uzraudzība www.facebook.com (turpmāk – Facebook) lietotāju profilos un Facebook Marketplace publicēto patērētājiem adresēto komerciālo piedāvājumu izvērtēšanas jomā.

Veicot uzraudzības pasākumus, projekta ietvaros būtiska nozīme tika paredzēta pārbaudēm, kuru ietvaros tiek izdarīts vērtējums tam, vai sociālo tīklu distances tirdzniecības ietvaros patērētājiem tiek nodrošināta pirmslīguma informācija, līguma noteikumi, īpašu uzmanību pievērošot pārdevēja identificēšanas iespējām, atteikuma tiesībām, informācijai par produktu, cenu, apmaksas un piegādes noteikumiem.

Projekta īstenošanas gaitā tika veiktas sekojošas darbības:

 • Projekta ietvaros uzsākta 15 administratīvo lietu izvērtēšana, veicot 16 Facebook lietotāju profilu un ar tiem saistīto Facebook Marketplace piedāvājumu (objektu) pārbaudes.
 • Uzsāktās administratīvās lietas vērstas uz uzraudzību, kas saistīta ar apģērbu, apavu, somu, bērnu preču, kosmētikas produktu, mobilo ierīču aksesuāru un citu preču distances tirdzniecību.
 • Projektā konstatēts, ka distances tirdzniecība Facebook platformā tiek organizēta, izmantojot ne vien Faceboook lietotāju profilus un Facebook Marketplace, bet arī citas tīmekļvietnes.
 • Pārbaužu gaitā pārkāpumi tika konstatēts, ka visos 16 pārbaudītajos objektos ir konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar pirmslīguma informācijas un distances līguma noteikumu nenodrošināšanu. Proti, Facebook lietotāju profilos un Facebook Marketplace publicētajos distances tirdzniecības piedāvājumos:
  • 7 gadījumos patērētājiem netika sniegta informācija par tirgotāju;
  • 16 gadījumos patērētājiem noklusēta informācija par pasūtījuma apmaksas kārtību, piegādes noteikumiem, par atteikuma tiesībām, saziņas iespējām saistībā ar patērētāju veiktajiem pasūtījumiem.
 • Konstatēts, ka Facebook platformā ir apgrūtinātas (būtiski ierobežotas) tirgotāju, kuriem nav komerciālā jeb biznesa lietotāja statusa, iespējas publicēt distances līguma noteikumus, kā arī nodrošināt to saglabāšanu. Lai rastu risinājumu minētajai problēmai, Projekta ietvaros tika izstrādāts piemērs, kurš raksturo vienu no veidiem, kādā patērētāju informēšanas prasības patreizējos apstākļos varētu tikt nodrošinātas. Papildus PTAC piemēram tirgotāji pēc savas iniciatīvas aktīvi meklēja un atrada citus veidus, kādā PTAC konstatētās nepilnības tiek novērstas.
 • Nolūkā informēt tirgotājus par konstatētajiem pārkāpumiem un panākt to labprātīgu novēršanu un turpmāku nepieļaušanu, PTAC veica saziņu, 12 gadījumos izmantojot Facebook Messenger un elektroniskā pasta iespējas, kā arī 2 gadījumos nosūtot PTAC vēstules. 3 gadījumos minētā saziņa netika veikta, jo attiecīgie tirgotāji bija izbeiguši komercprakses īstenošanu.
 • 14 no PTAC uzsāktajām administratīvajām lietām ir pabeigtas, bet 1 administratīvajā lietā turpinās saziņa ar tirgotāju, nolūkā panākt brīvprātīgu pārkāpumu novēršanu.
 • 7 objektu pārbaužu gadījumos tika panākta labprātīga pārkāpumu novēršana, tirgotājiem veicot pasākumus patērētāju pienācīgai informēšanai;
 • 7 objektos tirgotāji, saņemot PTAC nosūtīto informāciju, izbeidza piedāvājumu publicēšanu Facebook Marketplace vidē, dzēsa Facebook lietotāja profilu vai pārtrauca tā izmantošanu.
 • 1 objekta gadījumā tika konstatēta viltotu preču (mobilo tālruņu aksesuāru) tirdzniecība, par kuras faktu tika informēta Valsts policija.
 • PTAC novērojis, ka uztura bagātinātāju produktu piedāvāšana un tirdzniecības Facebook Marketplace vidē šobrīd ir ierobežota, jo šādu darbību veikšana neatbilst platformas uzturētāja noteiktajām prasībām. Neskatoties uz minēto, Facebook platformā parādās uztura bagātinātāju piedāvājumi, taču to skaits ir salīdzinoši mazs.

Tika secināts, ka Facebook platformā ir apgrūtinātas (būtiski ierobežotas) tirgotāju, kuriem nav komerciālā jeb biznesa lietotāja statuss, iespējas publicēt distances līguma noteikumus, jo nav iespējams augšuplādēt teksta datnes un iekļaut informāciju ar aktīvām tiešsaistes atsaucēm (hipersaitēm).

PTAC veiktie uzraudzības pasākumi liecina par to, ka sociālo tīklu vidē organizētā tirdzniecība lielā mērā neatbilst distances pārdošanas prasībām, jo patērētājiem tiek noklusēta pirmslīguma informācija un distances līguma noteikumi, tai skaitā, ierobežojot patērētāja tiesības panākt pienācīgu līguma izpildi un atturot patērētājus no atteikuma tiesību izmantošanas.

Projektā konstatēts, ka tirgotāji Facebook sociālās saziņas vidē sevi identificē dažādi, gan izmantojot īsto vārdu un uzvārdu, gan izmantojot citus apzīmējumus (nosaukumus). Līdz ar daudzās situācijās patērētājiem tiek noklusēta normatīvajos aktos noteiktā informācija, kas identificē pārdevēju kā distances līguma pusi, tādējādi radot negatīvas sekas saistībā ar patērētāja likumīgo un līgumisko tiesību ievērošanu.

Saņemot informāciju par pārkāpumiem, tirgotāji bija gatavi nekavējoties veikt pasākumus pārkāpumu novēršanai un turpmākai nepieļaušanai. Līdz ar to PTAC projekta gaitā saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem nav izdots neviens administratīvais akts, ar kuru tiktu piemērota atbildība par negodīgas komercprakses īstenošanu.

Facebook sociālā tīklā platformas lietotājiem tiek piedāvātas iespējas ziņot platformu uzturētājiem par neatbilstoša satura publikācijām ar „Report Add” funkciju, par kuru būtu lietderīgi informēt patērētājus un kura izmantojama maldinošu piedāvājumu gadījumos.

Turpinot uzraudzības pasākumus un sekojot saimnieciskajai darbībai sociālās saziņas vidē, nepieciešams panākt, ka patērētājiem Facebook sociālā tīkla vidē ir nodrošināta pirmslīguma informācija par distances līguma noteikumiem, tai skaitā konkrētus tirgotājus identificējoša informācija, kā arī informācija par atteikuma tiesībām.

TwitterFacebook