Strīdu alternatīva izšķiršana Latvijā

Latvijā Direktīva par patērētāju SAI ir ieviesta šādos normatīvajos aktos:

2015. gada 9. jūlijā stājās spēkā Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likums, kura mērķis ir noteikt vienotas prasības ārpustiesas strīdu risinātājiem, lai nodrošinātu patērētājiem iespēju īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības, izmantojot neatkarīgu, objektīvu, pārredzamu, efektīvu un taisnīgu ārpustiesas strīdu risināšanu.

Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums piedalīties ārpustiesas strīdu risināšanā. Ārpustiesas strīdu risinātājs nevar atteikties izskatīt strīdu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav atbildējis uz patērētāja iesniegumu vai neatbild uz ārpustiesas strīdu risinātāja pieprasījumu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izveido un uztur ārpustiesas strīdu risinātāju sarakstu. Saraksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze 

Ārpustiesas strīdu risinātāji Latvijā:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju strīdu risināšanas komisija;
 • privātie ārpustiesas strīdu risinātāji;
 • institūcijas, kas veic strīdu risināšanu saskaņā ar likumu.

Prasības ārpustiesas strīdu risinātājiem

Ārpustiesas strīdu risinātājiem ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, kas garantē to efektīvu, taisnīgu, neatkarīgu un pārredzamu darbību.

Ārpustiesas strīdu risinātājs:

 • izstrādā strīdu risināšanas procesa noteikumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • uztur tīmekļa vietni un nodrošina iespēju iesniegt sūdzību tiešsaistē, kā arī sniedz informāciju par procedūras noteikumiem, kas reglamentē strīda izšķiršanu, un iemesliem, kuru dēļ var atteikties izskatīt strīdu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nodrošina strīda izskatīšanu 90 dienu laikā no dienas, kad tas saņēmis visus ar strīda risināšanu saistītos dokumentus;
 • pienākums izskatīt pārrobežu strīdus, tai skaitā strīdus, uz kuriem attiecas Regula par patērētāju SIT.
 • strīda risināšana ir bez maksas vai arī pieejama par samērīgu samaksu.
 • strīda risināšana pusēm ir pieejama bez pienākuma piesaistīt advokātu vai juriskonsultu.

Strīdu risināšanas rezultāts

Ārpustiesas strīda risinātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai strīdu risināšanas procesa noteikumiem var:

 1. piedāvāt strīda risinājumu;
 2. noteikt strīda risinājumu;
 3. savest kopā strīda puses, lai veicinātu vienošanos starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju.

Informēšanas pienākums

Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs mājaslapā vai līguma noteikumos informē patērētāju par vienu vai vairākiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā publicētajā ārpustiesas strīdu risinātāju sarakstā iekļautiem strīdu risinātājiem, kuri risina strīdus attiecīgajā jomā, norādot arī ārpustiesas strīdu risinātāja mājaslapas adresi.

TwitterFacebook