Eiropas Komisija (turpmāk – EK) ir sākusi oficiālu procedūru, lai novērtētu, vai AliExpress, iespējams, ir pārkāpis Digitālo pakalpojumu aktu (turpmāk – DSA) jomās, kas saistītas ar risku pārvaldību un mazināšanu, satura regulēšanu un iekšējo sūdzību izskatīšanas mehānismu, reklāmu un ieteikumu sistēmu pārredzamību, tirgotāju izsekojamību un pētnieku piekļuvi datiem.

Pamatojoties uz līdz šim veikto sākotnējo izmeklēšanu, tostarp analīzi par riska novērtējuma ziņojumu, ko AliExpress nosūtīja 2023. gada augustā, tā Pārredzamības ziņojumā publiskoto informāciju un atbildēm uz Komisijas oficiālajiem informācijas pieprasījumiem (no 2023. gada 6. novembra un 2024. gada 18. janvāra), EK saskaņā ar DSA ir nolēmusi sākt oficiālu procedūru pret AliExpress.

Procesa laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta šādām jomām:

 • atbilstība DSA pienākumiem, kas saistīti ar nelikumīga satura izplatīšanas sistēmisko risku novērtēšanu un mazināšanu, kā arī faktisko vai paredzamo negatīvo ietekmi uz patērētāju aizsardzību, jo īpaši saistībā ar:
 • AliExpress pakalpojumu sniegšanas noteikumu, kas aizliedz konkrētas preces, kuras rada risku patērētāju veselībai (piemēram, viltotas zāles un pārtika, kā arī uztura bagātinātāji) un jo īpaši nepilngadīgajiem (piekļuve pornogrāfiska rakstura materiāliem), un kuras patērētājs joprojām var atrast platformā, nepildīšanu;
 • efektīvu pasākumu trūkums, lai novērstu nelikumīga satura izplatīšanu;
 • efektīvu pasākumu trūkums, lai novērstu tīšu manipulāciju veikšanu tiešsaistes platformā, izmantojot tā sauktās “slēptās saites”;
 • efektīvu pasākumu trūkums, lai novērstu riskus, kas izriet no tādām iezīmēm kā influenceri, kuri ar AliExpress “Affiliate Programme” starpniecību reklamē nelegālus vai kaitīgus produktus.
 • atbilstība DSA pienākumam ļaut visiem lietotājiem, tostarp tiem, kas nav reģistrēti, paziņot par nelikumīgu saturu un saņemt apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu;
 • atbilstība DSA pienākumam nodrošināt efektīvu iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu;
 • atbilstība DSA pienākumam apkopot un novērtēt no tirgotājiem, kas izmanto AliExpress, pieprasītās informācijas ticamību un pilnīgumu, tostarp attiecībā uz tirgotājiem “AliExpress partneru programmā” saskaņā ar tirgotāju sniegto pakalpojumu izsekojamību; 
 • atbilstība DSA pienākumam nodrošināt pārredzamību attiecībā uz AliExpress rekomendēšanas sistēmās izmantotajiem galvenajiem parametriem un nodrošināt vismaz vienu ieteikumu sistēmas variantu, kas nav balstīts uz profilēšanu;
 • atbilstība DSA pienākumam nodrošināt meklējamu un uzticamu repozitoriju AliExpress reklāmām;
 • atbilstība DSA pienākumam nodrošināt pētniekiem piekļuvi AliExpress publiski pieejamiem datiem, kā noteikts DSA 40. pantā.

Ja minētās nepilnības tiktu pierādītas, tie būtu DSA 16., 20., 26., 27., 30., 34., 35., 38., 39. un 40. panta pārkāpumi. EK tagad prioritārā kārtā veiks padziļinātu izmeklēšanu. Oficiālas procedūras uzsākšana neietekmē tās iznākumu.

Turpmākā rīcība

Pēc oficiālās procedūras uzsākšanas EK turpinās vākt pierādījumus, piemēram, nosūtot papildu informācijas pieprasījumus un veicot intervijas vai pārbaudes.

Oficiālas procedūras uzsākšana pilnvaro EK veikt turpmākus izpildes pasākumus, piemēram, pagaidu pasākumus, ar kuriem tiek uzdots izbeigt vai novērst 28. panta 1. punkta pārkāpumu, un lēmumus par neatbilstību. EK ir arī pilnvarota pieņemt AliExpress saistības, lai izlabotu lietas, uz kurām attiecas procedūra.

DSA nav noteikts juridisks termiņš oficiālās procedūras izbeigšanai. Padziļinātas izmeklēšanas ilgums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp lietas sarežģītības, attiecīgā uzņēmuma sadarbības ar Komisiju un tiesību uz aizstāvību īstenošanas.

Oficiālas tiesvedības uzsākšana atbrīvo digitālo pakalpojumu koordinatorus no pilnvarām uzraudzīt un īstenot DSA saistībā ar aizdomām par 16., 20., 26., 26., 27. un 30. panta pārkāpumiem.

Oficiālas procedūras uzsākšana neietekmē tās iznākumu vai citas procedūras, ko Komisija var nolemt uzsākt saskaņā ar citiem DSA pantiem. Tas neskar arī izpildes nodrošināšanas darbības, ko veic citas iestādes saskaņā ar citiem tiesiskajiem regulējumiem, piemēram, Patērētāju aizsardzības sadarbības tīkls.

Papildinformācija

Saskaņā ar DSA 2023. gada 25. aprīlī AliExpress tika atzīta par ļoti lielu tiešsaistes platformu (VLOP), jo tai Eiropas Savienībā ir 104,3 miljoni aktīvu lietotāju mēnesī. Četrus mēnešus pēc noteikšanas par VLOP AliExpress bija jāsāk pildīt virkne DSA noteikto pienākumu.

Kopš 17. februāra DSA attiecas uz visiem tiešsaistes starpniekiem Eiropas Savienībā.

“Patērētāju, jo īpaši nepilngadīgo, aizsardzība ir būtisks Digitālo pakalpojumu likuma stūrakmens. AliExpress ir jāievēro savi pienākumi mazināt sistēmiskos riskus savā platformā un jāpiemēro visi drošības noteikumi, lai nodrošinātu savu pakalpojumu drošību. Komisija tagad izvērtēs tās pasākumus un pārbaudīs to atbilstību mūsu noteikumiem,” saka Margrēte Vestagere, priekšsēdētāja vietniece un izpilddirektore, atbildīgā par digitalizācijas laikmetam piemērotu Eiropu.

“Digitālo pakalpojumu akts neattiecas tikai uz naida runu, dezinformāciju un kibermobingu. Tā mērķis ir arī nodrošināt, ka tiek izņemti nelegāli vai nedroši produkti, kas tiek pārdoti ES, izmantojot e-komercijas platformas. Tas nav apspriežams, lai darbotos ES vienotajā tirgū. Tā kā AliExpress ir platforma, kas sasniedz vairāk nekā 100 miljonus lietotāju ES, tai ir pilnībā jāievēro DSA un jāveic samērīgi pasākumi, lai cīnītos pret patērētāju veselībai un nepilngadīgo veselībai bīstamu preču izplatīšanu, tostarp ar influenceru, kas ir tās “Partneru programmas” dalībnieki. Ar šodien uzsākto procedūru mēs vēlamies novērtēt, vai tas tā ir, un pārliecināties, ka netiek taupīti nekādi pasākumi, lai aizsargātu mūsu pilsoņus,” saka par iekšējo tirgu atbildīgais komisārs Tjerī Bretons.

TwitterFacebook