Novērtē mūs

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, tādēļ aicinām Jūs veltīt pāris minūtes un aizpildīt aptauju, lai noskaidrotu Jūsu domas. Aizpildot šo anketu, Jūs mums palīdzēsiet pilnveidot mūsu darbu.

Lūdzu, izmantojiet šo tiešsaistes aptauju:


  1. Kā Jūs uzzinājāt par Eiropas Patērētāju informēšanas centru (ECC Latvia)?


  2. Kā Jūs vērtējat ECC Latvia darba kvalitāti pēc pirmās kontaktēšanās?


  3. Vai ECC Latvia pirmā nosūtītā vēstule par Jūsu sūdzības izskatīšanu un Eiropas Patērētāju centru tīkla kompetenci Jums bija pietiekami skaidra?


  4. Kā Jūs vērtējat turpmāko ECC Latvia komunikāciju ar Jums sūdzības izskatīšanas laikā?


  5. Vai Jums ir kādi ierosinājumi/komentāri ECC Latvia darba uzlabošanai?

  TwitterFacebook